IT Outsourcing

Outsorcing IT, je najmodernejší spôsob správy informačných technológií v spoločnostiach, ktoré sa nezaoberajú informačnými technológiami a pre ktorých je informatika iba nástrojom pre dosahovanie strategických cieľov. Dnes ešte výraznejšie ako v minulosti sa mnohé organizácie stretávajú s problémom ako správne a efektívne prevádzkovať svoj informačný systém. Prevádzkovanie informačných systémov je spojené s pomerne veľkými investičnými nákladmi, organizačnými a prevádzkovými problémami. Náročnosť na riadenie, koncepčnosť a rýchle zmeny v technológiách zapríčiňujú ťažko predvídateľné zvýšenie nákladov na IT. Naša spoločnosť sa sústreďuje na riešenie uvedených problémov a ponúka služby v nasledovných oblastiach:

 • Úplný (Comprehensive) outsourcing
 • Selektívny (Selective) outsourcing

Hlavné dôvody na využívanie outsourcingových služieb :

 • sústredenie sa na hlavnú činnosť podniku
 • odstránenie problému získavania kvalifikovaných odborníkov
 • pokrytie zvyšujúcich sa nákladov na rozvoj, prevádzku a riadenie funkcie informačného systému
 • udržanie kroku s rýchlo sa vyvíjajúcimi informačnými technológiami
 • optimálne určenie funkčných oblastí zabezpečovaných externe
 • prístup k technológiám a službám IT na profesionálnej úrovni
 • uvoľnenie zdrojov pre hlavné zameranie organizácie
 • flexibilita služieb informačných technológií podľa potrieb organizácie
 • nižšie náklady na funkčnú oblasť a zvýšenie konkurenčnej výhody
 • koordinácia a zabezpečenie kompatibility riešení subdodávateľov